Obchodné podmienky WSRC

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe služieb na wsrc.sk. kde prevádzkovateľom je  WSRC WATER SPORTS AND RESCUE CENTER (centrum vodných športov a záchrany), so sídlom Drietoma 453, 913 03, Registrované na Ministerstve vnútra pod číslom:VVS/1-900/90-57933 Drietoma,

IČO: 52817431
DIČ: 2121174924
Predávajúci nie je plátcom DPH

Kontakt: info@wsrc.sk
(ďalej len ako „predávajúci“).

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08

VYMEDZENIE POJMOV:

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ/poskytovateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej činnosti.

Kupujúci/spotrebiteľ (záujemca, zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci/podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne. Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len “Elektronický obsah”).

Sprístupnenie Elektronického obsahu. Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ do 21 pracovných dní sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené. Úhradou sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.

Používanie elektronického obsahu. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Používateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Obmedzenia. Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Zákaz nelegálneho používania a Výhrada práv. Používateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

Zmeny Služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.Ukončenie. Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody.  V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

Oddeliteľnosť. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.wsrc.sk Využívanie Služby a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

Vyhlásenie o záruke. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa Službu a Elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním Služby alebo Elektronického obsahu Používateľovi vznikne. Služba, Elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so Službou sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Program kurzu

Program kurzov je vždy uvedený podrobne u jednotlivých kurzov.  Po absolvovaní kurzu obdrží každý účastník certifikát a preukaz potvrdzujúci absolvovanie kukzu. Je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov z dôvodu ochrany duševného vlastníctva predávajúceho a jej lektorov a práv ochrany osobných údajov ostatných účastníkov kurzu. Toto sa netýka vytvárania záznamov obrazovky z počítača účastníka (tzv. screenshotov), ktoré je na všetkých kurzoch povolené.

Zmena konania kurzu

Predávajúci si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. vážna choroba lektora, poruchy dodávky elektrického prúdu, internet, a iné). O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť. Spoločnosť si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených záujemcov (t. j. 3 účastníci a menej). O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy písomne odstúpiť.

Reklamácia a jej uplatnenie

Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu  služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie o uznaní nároku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď/bezodkladne. Reklamácia sa uplatňuje v sídle poskytovateľa služieb alebo emailom:

adresa predávajúceho: 
WSRC WATER SPORTS AND RESCUE CENTER (centrum vodných športov a záchrany), so sídlom Drietoma 453, 913 03,

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa poskytnutia služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný  nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním služby. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ písomne na adresu sídla predávajúceho:

WSRC WATER SPORTS AND RESCUE CENTER (centrum vodných športov a záchrany), Dietoma 453, 913 03,

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak poskytovateľ nesplní zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.wsrc.sk v deň odoslania objednávky záujemcovi, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi objednávkou a samotným poskytnutím služby, o tejto zmene poskytovateľ zákazníka oboznámi.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2020.

V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami nás môžete kontaktovať na email: info@wsrc.sk

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Záujemca sa na kurz/školenie môže prihlásiť prostredníctvom on-line formulára, ktorý nájde na web stránke www.wsrc.sk e-mailom alebo osobne. Po prijatí objednávky sú záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky, podkladov k platbe a ku kurzu, je vysoko doporučené bezodkladne kontaktovať poskytovateľa). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu na wsrc.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke www.wsrc.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky záujemcom (on-line formulára) a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email záujemcu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť a ani ju vypovedať. V prípade objednávky prostredníctvom emailu vzniká zmluva až potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Podmienky používania e-materiálov a video materiálov

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len “Používateľom”) WSRC. (ďalej len “Poskytovateľ”), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronických materiálov poskytovaných prostredníctvom služieb internetového obchodu wsrc.sk (ďalej len “Služba”).

Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k elektronickými materiálmi, video materiálmi a e-knihám poskytovaným prostredníctvom Služby vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidlá, podmienky a informácie uverejnené na stránke www.wsrc.sk). Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu elektronických kníh a materiálov. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronickej knihy alebo video materiálov prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania. Objednávku elektronického obsahu nie je možné po jej zaplatení zrušiť ani vrátiť peniaze. Zároveň stiahnutím elektronického obsahu strácate nárok na odstúpenie od zmluvy.

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku do 24 hodín od podania objednávky avšak takéto storno musí byť preukázateľne doručené Dodávateľovi. Toto storno sa nevzťahuje na objednávky, ktorých začiatok plnenia je v nasledujúcich 5 kalendárnych dňoch.

Storno účasti

Každé zrušenie účasti alebo zmena dátumu rezervácie musí byť oznámená vopred písomne, alebo e-mailom. Zmena dátumu rezervácie alebo storno 30 a viac pracovných dní pred začiatkom školenia sú bezplatné. V období 29-16 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 35 % ceny, v období 15-10 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 65 % ceny, v období 9-4 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 85 % ceny, menej ako 4 pracovné dni je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 100 % ceny kurzu. Pri neúčasti na kurze účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu. Účastník si v prípade, že sa sám nemôže zúčastniť kurzu, môže nájsť za seba náhradu. Zmena mena účastníka školenia je bezplatná, avšak musí byť vopred preukázateľne oznámená Dodávateľovi.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú ceny udávané bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Platba za objednané služby sa uskutočňuje výhradne prevodom na učet s označením údajov platby

Číslo účtu:
IBAN:SK37 8330 0000 0027 0173 8584
BIC: FIOZSKBAXXX

Po vytvorení a odoslaní objednávky bude záujemcovi zaslaná zálohová faktúra, ktorá musí byť uhradená a cena pripísaná na bankový účet poskytovateľa alebo zaplatená v hotovosti v sídle spoločnosti, najneskôr v deň jej splatnosti a zároveň najneskôr siedmy deň pred začiatkom kurzu. V prípade prihlásenia sa 3 a menej dní pred konaním kurzu je potrebné zaplatiť poplatok ihneď a to aj v prípade, že do objednávky objednávateľ zadal viacero položiek a má záujem uplatniť si množstevnú zľavu. Iný termín, či spôsob úhrady, je možný iba po písomnej dohode. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre ďalších záujemcov. V prípade, že na kurz je k dispozícii posledné miesto, predávajúci si vyhradzuje toto miesto predať s individuálnym príplatkom.

Ak objednávateľ neakceptuje úhradu zálohou faktúrou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a zároveň poslať formálnu objednávku školenia. Na základe tejto informácie a formálnej objednávky bude klientovi/spoločnosti vystavená faktúra po skončení školenia, s lehotou splatnosti podľa vzájomnej dohody, spravidla 7 dní.  Zároveň si vyhradzujeme právo zamietnuť platbu po skončení školenia, a to najmä z dôvodu, že objednávateľ nemá u nás obchodnú históriu, že spoločnosť objednávateľa je dlžníkom vo verejných registroch ako sú Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad, atď., prípadne ak objednávateľ v minulosti neuhradil v lehote splatnosti nami vystavené faktúry.

Po úhrade bude zaslaná pozvánka v elektronickej forme na e-mailovú adresu objednávateľa. V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je spoločnosť oprávnená účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z účtovanej sumy za deň oneskorenia. Vyhradzujeme si právo na informáciu zo strany objednávateľa kurzu, a to bezodkladne písomne na fakturačnú adresu alebo e-mailom na adresu info@wsrc.sk, pokiaľ poskytovaný kurz alebo školenie objednávateľ poskytuje tretej strane za účelom zisku, t. j. neposkytuje vzdelávanie svojim zamestnancom, ale vzdelávanie fakturuje ďalej ako službu pre inú spoločnosť alebo súkromné osoby. V prípade neoznámenia vyššie uvedenej skutočnosti si vyhradzujeme právo takýto kurz zrušiť bez nároku na vrátenie financií objednávateľovi a takéto konanie vníma ako hrubé porušenie obchodných podmienok. Takáto forma predaja našich školení tretej strane nie je zakázaná, len si nárokujeme vopred na informácie o takejto transakcii.

Prosíme venujte maximálnu pozornosť správnemu vyplneniu platobných údajov. V prípade chybne odoslanej platby (na nesprávny účet, alebo vo vyššej sume) môžete požiadať o vrátenie príslušnej finančnej čiastky. Žiadosť o vrátenie chybne odoslanej finančnej čiastky treba doložiť vyhlásením, že platbu ste zaslali omylom, ako aj potvrdením o platbe (výpis z kartového účtu alebo výpis z bežného účtu, odkiaľ bola platba odúčtovaná). Na spracovanie žiadosti a spätný prevod si vyhradzujeme 30 dní a účtujeme administratívny poplatok vo výške 30 EUR.

Záujemca má možnosť zakúpiť balík kurzov za zvýhodnenú cenu so zľavou. Kurzy balíka, firemné balíky kurzov, konzultácie, predplatené firemné kurzy a vzdelávanie či iné vzdelávacie aktivity je potrebné absolvovať najneskôr do konca kalendárneho roka. V opačnom prípade záujemca stráca právo absolvovať kurzy a platí 100 % storno. Je povinnosťou klienta, aby si sám sledoval čerpanie a využívanie kurzov spolu s dátumami otvorenia a platnosti kurzov.